Felhasználási és adatkezelési szabályzat

I. Általános rendelkezések

I/1. A Tulajdonos és az Üzemeltető személye

system_check2

A mailservice.com oldal tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője a Zeus Holding Market Ltd. (székhely: Intershore Chambers, 3rd Floor, Geneva Place, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands; nyilvántartási szám: 1885546; adószám: -; eljáró cégbíróság neve: British Virgin Islands; info@zeusholding.com). ; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja a Zeus Holding Market Ltd..
A felhasználók adatait a Zeus Holding Market Ltd. kezeli.

I/2. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya az Szolgáltató jelen hullocsillag.hu weboldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki.
Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.
A Szabályzat módosításának jogát az Szolgáltató fenntartja. Az Szolgáltató kérésre tájékoztatja a felhasználókat a korábbi módosításokról. Az Szolgáltató a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. Az Szolgáltató nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználók részére.

I/3. Irányadó jog

Az Szolgáltató a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a Brit Virgin-szigetek jogszabályainak hatálya alatt végzi.

II. A szolgáltatás

II/1. A szolgáltatás leírása

A felhasználó a regisztrációt követően az Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott domain nevek felhasználásával e-mail címet regisztrálhat. Az e-mail cím bármi lehet, a @domain utótag előtt. Az így regisztrált e-mail címet a felhasználó használhatja.
Az adott e-mail címre érkező leveleket az Szolgáltató a felhasználó által megadott címre továbbítja. Az Szolgáltató az e-mail címre küldött leveleket, az azokkal kapcsolatos adatokat nem tárolja, levelezőrendszert nem üzemeltet. A felhasználó e-mailt küldeni az internetszolgáltatója SMTP beállításaitól függően tud.

II/2. A szolgáltatás korlátozása, felfüggesztése, megszüntetése

A szolgáltatás ingyenes, így az Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a szolgáltatás folyamatosan elérhető legyen. A szolgáltatás szünetelése, megszüntetése miatt a felhasználót ért károkért az Szolgáltató nem tehető felelőssé. A felhasználó köteles ennek figyelembe vételével igénybe venni a szolgáltatást.
Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy meghatározott domaineket a szolgáltatásból kivonjon. Ebben az esetben az adott domainre további címek nem regisztrálhatók, a már regisztrált e-mail címek pedig törlésre kerülnek. A kivonásra kerülő domainekre regisztrált e-mail címek felhasználóit az Szolgáltató értesíti, legkésőbb a végleges kivonást megelőző 15 nappal.

III. Adatkezelés

III/1. Az adatkezelés jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője az Szolgáltató.
Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a Weboldal használatával, valamint a regisztrációval elfogadják jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.
Amennyiben az érintett a Weboldal használata során az Szolgáltatóval jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése.
Az adatkezelés során az Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.

III/2. Az adatkezelés helye

A személyes adatok kezelése az Szolgáltató székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az üzemeletető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Szolgáltató hozza meg.

III/3. Regisztráció, adatok felhasználó általi megadása

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött, a szolgáltatások egy része azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat kizárólag regisztrált felhasználók számára tegyen lehetővé.
A felhasználók a regisztrációs adatlap kitöltésével regisztrálhatnak. A regisztrációs adatlapon egyes adatok megadása kötelező, a kötelező adatok megadásának hiányában a regisztráció nem lehetséges. A megadott adatokat az Szolgáltató kezeli.

III/4. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A felhasználó által megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználó azonosítása, valamint a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése, a II/7. pontban meghatározottak szerint.
Az adatkezelés célja továbbá az Szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az Szolgáltató jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.
A kezelt adatokat az Szolgáltató csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény lehetővé teszi.

III/5. Adatfeldolgozó igénybe vétele

Az Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Szolgáltató döntéseinek végrehajtására jogosult, az Szolgáltató utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Szolgáltató felelősségét nem érinti.

III/6. Reklámozási és kutatási célú adatkezelés

Mivel az Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ingyenes, az Szolgáltató az üzemeltetés feltételeit kizárólag reklámozási tevékenység útján tudja biztosítani. A reklámozáshoz való – alábbiak szerinti – hozzájárulás a szolgáltatási igénybe vételének a feltétele.
A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára az Szolgáltató a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.
A felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Weboldal használata során keletkezett adatokat az Szolgáltató reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy a felhasználók számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el.
A felhasználó a fentiek szerinti, reklámozási és kutatási célú adatkezelésekhez adott hozzájárulását visszavonhatja.

III/7. Az adatkezelés időtartama

Az Szolgáltató a megadott adatokat törli, ha:

A felhasználó kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Szolgáltató rendszere öt munkanapon belül törli. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
Amennyiben a felhasználó és az Szolgáltató között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Szolgáltató az adatokat kezelheti.

III/8. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Szolgáltatótól kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást az Szolgáltató elektronikus levélben is megadhatja.

III/9. Adatok kezelése technikai célból

Az Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

IV. A felhasználókra irányadó szabályok

IV/1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. Az Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott.
A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé.
A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.
A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Szolgáltató érdekeit sérti, továbbá amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.
A fentieken túl az Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja.
A felhasználó véleményéért maga vállalja a felelősséget, a felhasználók által közölt vélemények semmilyen esetben nem tekinthetők az Szolgáltató véleményének.
A felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Szolgáltató az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.
Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

IV/2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal és felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Szolgáltató a felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe.
Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Szolgáltató a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.
Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Szolgáltató az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogszerű érdekét bizonyítja.

V. Szolgáltató felelősségének kizárása

V/1. A szolgáltatás folyamatossága

Az Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan az Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

VI. Jogérvényesítés

VI/1. A jogérvényesítés módja

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Szolgáltató a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.
Eredménytelen panaszkezelés esetén a felhasználó fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.